cz sk

nákupní košík

Kusů :0
Cena :0 Kč
obsah košíku

zákaznická sekce

Email:
Heslo:


 registrace zákazníka
 zapomenuté heslo

návštěvnost

TOPlist

Obchodní podmínky


1. úvodní ustanovení
2. objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
3. cena a placení
4. dodací lhůta
5. odstoupení od kupní smlouvy

6.záruka

7. zasílání zboží do Slovenské republiky

8. informační povinnost
9. závěrečná ustanovení

1.Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aranzovanikvetin.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Provozovatel obchodu:

RNDr. Kateřina Kuřinová
Nová Ves 111
588 51 Batelov
IČO 63442060

Výpis z živnostenského rejstříku vydal obecní živnostenský úřad Magistrátu města Jihlavy, č.j. ZUJI/3430/2008/HE/3

 

 

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.aranzovanikvetin.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě nepřevzetí dobírkové zásilky má prodávající dle Občanského zákoníku právo na uhrazení vzniklých nákladů za odeslání zboží a manipulačního poplatku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váha, rozměry a ostatní údaje obsažení na www stránkách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti atd.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Prodávající si vyhrazuje právo vyřídit objednávku pouze částečně v případě, že zboží není skladem, příp. bylo doprodáno nebo se výrazným způsobem zvýšila jeho cena. Prodávající má také právo odmítnout objednávku. Zboží z oddělení Prodaná aranžmá obsahuje zboží, které bylo v minulosti vytvořeno ve floristické dílně a není aktuálně k dispozici. Jeho dodání může být zamítnuto  (např. z důvodů kapacitních, nedostatku materiálu apod.). 

 

3. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající není plátcem DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen u vystaveného zboží. Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání. Dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

Pokud není dohodnuto jinak, při způsobu platby předem na účet je doba rezervace zboží 5 dnů. Po této lhůtě může být zboží z neuhrazené objednávky vráceno zpět do prodeje.

4. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Jedná-li se o důležitou objednávku, může si kupující vyžádat od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné předat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas,jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Dodací lhůta je do 7 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoli závad je neprodleně oznámit přepravci.V případě převzetí poškozené zásilky od přepravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Faktura (daňový doklad) je pak přiložena v označeném balíku.

 

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do14dnů od převzetí.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě - nejlépe však obratem, aby nedošlo k zbytečnému odeslání zboží, pokud o něj kupující nemá zájem.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Platba za vrácené zboží bude prodávajícím nakupujícímu uhrazena až po přijetí vráceného zboží a jeho následné kontrole.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Vrácené zboží na dobírku nebude přijato.

Nakupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej do navrácené částky.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

V případě, že dojde mezi námi (dodavatelem) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelskách sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

 Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisína adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

PODMÍNKY PRODEJE

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14dnů od převzetí. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě - nejlépe však obratem, aby nedošlo k zbytečnému odeslání zboží, pokud o něj kupující nemá zájem. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Platba za vrácené zboží bude prodávajícím nakupujícímu uhrazena až po přijetí vráceného zboží a jeho následné kontrole. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Nakupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej do navrácené částky. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a závady, které se vyskytnou v záruční době).

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky , jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům). Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. V tomto případě musí přebírající na tuto vadu okamžitě upozornit přepravce a následně prodejce. Zboží je vždy odesíláno doporučeně - podrobnosti o způsobu přepravy jsou uvedeny před ukončením objednávky a je nutné, aby se nakupující ve svém zájmu s těmito podmínkami před uzavřením objednávky seznámil. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze -li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nárok u kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době pokud nakupující dodržel níže uvedený návod k použití a plně se seznámil s vlastnosti materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno. Tyto vlastnosti jsou dané použitým materiálem. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Prohlášení:

Potvrzením objednávky prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet. Zároveň prodávající prohlašuje, že ve svých podmínkách prodeje výše uvedeným splnil podmínku, že bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

6. Záruka

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku.

Případná změna barvy aranžmá vlivem času, světla nebo povětrnostních vlivů je přirozený proces, na který se záruka nevztahuje.

V případě poškození zboží při přepravě je nutné řešit reklamaci s přepravcem a to ve lhůtě přepravcem stanovené!

V případě reklamace výrobní vady nás kontaktujte e-mailem na adresu kurinova@seznam.cz. Reklamované zboží zasílejte ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným balíkem. Bude-li reklamované zboží zasláno dobírkou, nebude tato zásilka přijata! Součástí reklamace musí být doklad o koupi (kopie) a popis závady.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 5ti pracovních dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti reklamace a o postupu vyřízení. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30ti dnů od jejího doručení.

7. zasílání zboží do Slovenské republiky

Zasílání zboží do Slovenské republiky je možné za těchto podmínek: Po odeslání objednávky zákazník vyčká na email potvrzující úplnost objednávky  a následné sdělení fakturačních údajů - částky, čísla účtu a variabilního symbolu. Po uhrazení objednávky bude zásilka neprodleně předána dopravci.

Poštovné činí v současné době  při platbě předem na účet u Zásilkovny 6,- EUR, při doručení PPL na Parcelshop 6,- EUR, při doručení PPL na adresu 8,- EUR. Balné se neúčtuje. U dobírek je cena poštovného u Zásilkovny 8,- EUR,   při dodoručení PPL na Parceshop 8,- EUR, při doručení PPL na adresu 10,- EUR. Faktura bude vystavena na částku v měně euro, přepočítávat se bude kompletní cena zásilky podle kurzu platného v den fakturace.

8. Informační povinnost

  „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, 

Podle dostupných informací se evidence EET nevztahuje na platby převodem na účet a dobírky placené dopravcem převodem na účet. V našem eshopu vystavujeme ke všem objednávkám řádnou fakturu, účtenku za hotové s kódy EET jsme povinni vystavit při osobním odběru v dílně a platbě v hotovosti.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a přepravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že veškeré zboží je určeno výhradně k dekoračním účelům, a že žádné zboží ani jeho část není určena ke konzumaci. Zároveň bere na vědomí, že veškeré drobné předměty nesmí přijít do rukou malým dětem, a to z důvodu jejich bezpečnosti. 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že svěřené osobní údaje použije jen pro komunikaci s kupujícím. Osobní data nebude provozovatel bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce. Pro realizaci objednávky od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět měření návštěvnosti svých internetových stránek.

Zákazník je poučen o následujících právech na ochranu osobních údajů:

právo na informace, opravu a vymazání vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů,   právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů, právo na odmítnutí

 

Pro poskytování osobních údajů neexistuje právní povinnost, pokud však kupující neposkytne údaje nezbytné pro vyřízení a odbavení objednávky, nemůže dojít k uzavření kupní smouvy a objednávka nemůže být vyřízena.Copyright © 2021 Kateřina Kuřinová | tel.: 567 314 384, mob.: 608 631 223, email: kurinova@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz