cz sk

Obchodní podmínky


1. úvodní ustanovení
2. objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
3. cena a placení
4. dodací lhůta
5. záruka
6. odstoupení od kupní smlouvy
7. zasílání zboží do Slovenské republiky

8. informační povinnost
9. závěrečná ustanovení

1.Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aranzovanikvetin.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Provozovatel obchodu:

RNDr. Kateřina Kuřinová
Nová Ves 111
588 51 Batelov
IČO 63442060

Výpis z živnostenského rejstříku vydal obecní živnostenský úřad Magistrátu města Jihlavy, č.j. ZUJI/3430/2008/HE/3

 

 

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.aranzovanikvetin.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě nepřevzetí dobírkové zásilky má prodávající dle Občanského zákoníku právo na uhrazení vzniklých nákladů za odeslání zboží a manipulačního poplatku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váha, rozměry a ostatní údaje obsažení na www stránkách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti atd.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Prodávající si vyhrazuje právo vyřídit objednávku pouze částečně v případě, že zboží není skladem, příp. bylo doprodáno nebo se výrazným způsobem zvýšila jeho cena. Prodávající má také právo odmítnout objednávku.

3. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající není plátcem DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen u vystaveného zboží. Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání. Dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

Pokud není dohodnuto jinak, při způsobu platby předem na účet je doba rezervace zboží 5 dnů. Po této lhůtě může být zboží z neuhrazené objednávky vráceno zpět do prodeje.

4. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Jedná-li se o důležitou objednávku, může si kupující vyžádat od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné předat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas,jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Dodací lhůta je do 7 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoli závad je neprodleně oznámit přepravci.V případě převzetí poškozené zásilky od přepravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Faktura (daňový doklad) je pak přiložena v označeném balíku.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do14dnů od převzetí.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě - nejlépe však obratem, aby nedošlo k zbytečnému odeslání zboží, pokud o něj kupující nemá zájem.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Platba za vrácené zboží bude prodávajícím nakupujícímu uhrazena až po přijetí vráceného zboží a jeho následné kontrole.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Vrácené zboží na dobírku nebude přijato.

Nakupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej do navrácené částky.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelskách sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

 Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisína adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

PODMÍNKY PRODEJE

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14dnů od převzetí. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě - nejlépe však obratem, aby nedošlo k zbytečnému odeslání zboží, pokud o něj kupující nemá zájem. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Platba za vrácené zboží bude prodávajícím nakupujícímu uhrazena až po přijetí vráceného zboží a jeho následné kontrole. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Nakupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej do navrácené částky. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a závady, které se vyskytnou v záruční době).

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky , jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům). Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. V tomto případě musí přebírající na tuto vadu okamžitě upozornit přepravce a následně prodejce. Zboží je vždy odesíláno doporučeně - podrobnosti o způsobu přepravy jsou uvedeny před ukončením objednávky a je nutné, aby se nakupující ve svém zájmu s těmito podmínkami před uzavřením objednávky seznámil. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze -li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nárok u kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době pokud nakupující dodržel níže uvedený návod k použití a plně se seznámil s vlastnosti materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno. Tyto vlastnosti jsou dané použitým materiálem. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Prohlášení:

Potvrzením objednávky prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet. Zároveň prodávající prohlašuje, že ve svých podmínkách prodeje výše uvedeným splnil podmínku, že bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

6. Záruka

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku.

Případná změna barvy aranžmá vlivem času, světla nebo povětrnostních vlivů je přirozený proces, na který se záruka nevztahuje.

V případě poškození zboží při přepravě je nutné řešit reklamaci s přepravcem a to ve lhůtě přepravcem stanovené!

V případě reklamace výrobní vady nás kontaktujte e-mailem na adresu kurinova@seznam.cz. Reklamované zboží zasílejte ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným balíkem. Bude-li reklamované zboží zasláno dobírkou, nebude tato zásilka přijata! Součástí reklamace musí být doklad o koupi (kopie) a popis závady.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 5ti pracovních dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti reklamace a o postupu vyřízení. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30ti dnů od jejího doručení.

7. zasílání zboží do Slovenské republiky

Zasílání zboží do Slovenské republiky je možné za těchto podmínek: Po odeslání objednávky zákazník vyčká na email potvrzující úplnost objednávky  a následné sdělení fakturačních údajů - částky, čísla účtu a variabilního symbolu. Po uhrazení objednávky bude zásilka neprodleně předána k dopravě Českou poštou. Poštovné činí v současné době 220 Kč. Balné se neúčtuje.  Faktura bude vystavena na částku v měně euro, přepočítávat se bude kompletní cena zásilky podle kurzu platného v den fakturace.

8. Informační povinnost

  „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, 

Podle dostupných informací se evidence EET nevztahuje na platby převodem na účet a dobírky placené dopravcem převodem na účet. V našem eshopu vystavujeme ke všem objednávkám řádnou fakturu, účtenku za hotové s kódy EET jsme povinni vystavit při osobním odběru v dílně a platbě v hotovosti.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a přepravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že veškeré zboží je určeno výhradně k dekoračním účelům, a že žádné zboží ani jeho část není určena ke konzumaci. Zároveň bere na vědomí, že veškeré drobné předměty nesmí přijít do rukou malým dětem, a to z důvodu jejich bezpečnosti. 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že svěřené osobní údaje použije jen pro komunikaci s kupujícím. Osobní data nebude provozovatel bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce. Pro realizaci objednávky od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět měření návštěvnosti svých internetových stránek.

Zákazník je poučen o následujících právech na ochranu osobních údajů:

právo na informace, opravu a vymazání vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů,   právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů, právo na odmítnutí

 

Pro poskytování osobních údajů neexistuje právní povinnost, pokud však kupující neposkytne údaje nezbytné pro vyřízení a odbavení objednávky, nemůže dojít k uzavření kupní smouvy a objednávka nemůže být vyřízena.Copyright © 2018 Kateřina Kuřinová | tel.: 567 314 384, mob.: 608 631 223, email: kurinova@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz